Asentaminen

Ennen asennustöiden aloittamista on tärkeää varmistaa tilan riittävyys asennuspaikalla, valmius laitteiden asennukseen ja vaatimukset työn toteuttamiselle. Näin varmistetaan työn sujuvuus ja voidaan ennaltaehkäistä hyvinvointia heikentäviä tekijöitä. Työolosuhteet selvitetään ajoissa ennen työn aloittamista. Kukin toimija seuraa aktiivisesti asennustilojen valmistumista ja suojaamista. Työmaan melu-, pöly-, kosteus- ja asbestiolosuhteet on tarkistettava ajoissa, jotta olosuhteet ovat työturvallisuusmääräysten mukaiset ja mahdollistavat työn suorittamisen.

Asennus tehdään hyviä työmenetelmiä, laitteiden valmistajien ohjeita ja työn tilaajan määräyksiä tai ohjeita noudattaen. Kunkin työvaiheen toteuttaa työn vaativuuden edellyttämän ammattitaidon omaavat asentajat.

 

Työnjohdolla on oltava rakennusvalvontaviranomaisten edellyttämä hankkeen vaativuusluokitusta vastaava kelpoisuus. Työnjohdon velvollisuus on huolehtia tarkastusasiakirjan päivittämisestä. Työmaalla säilytetään ajantasaisia työpiirustuksia ja suunnitelmia.

 

LVI-tuotteiden asennus-, puhdistus- ja käyttöönotto-ohjeiden on oltava työmaalla ennen kyseisten tuotteiden asennustöiden aloittamista.

Ilmanvaihtokanavisto

Kanavistoa asentaessa on huolehdittava, että putkistoon tulee riittävästi puhdistusluukkuja, joiden kautta myös tarkistetaan kanaviston likaantuminen. Kanaviston luukkuja suunniteltaessa ja asennettaessa on huomioitava aukoille pääsyn helppous, luukkujen avautuvuus ja puhdistusvälit. Kanavat on puhdistettava säännöllisin väliajoin. Kanaviston puhdistusväli riippuu käyttötarkoituksesta. 

 

Työmailla ilmanvaihtolaitteet suojataan pölyltä ja kanavat varustetaan tulpilla. Ennen luovutusta tarkistetaan kanaviston puhtaustaso ja suoritetaan järjestelmän koekäyttö, joka kannattaa tehdä vasta loppusiivouksen jälkeen. 

 

Ilmanvaihtolaitteen tulopuolelle asennetaan suodatin, jonka erotusaste vastaa vähintään luokkaa F7/EU7 ja suositellaan varustettavan vähintään EU3-luokan esisuodattimella.

Nestekiertoinen lämmönsiirrin

P1-luokitellun ilmanvaihtojärjestelmän on täytettävä tiiviysluokka C SFS 4699 standardin mukaisesti. Ilmanvaihtojärjestelmän tiivistyksessä pyritään välttämään liiallista tiivisteen käyttöä. Ylimääräinen tiiviste kanavassa kerryttää epäpuhtauksia ja vaikeuttaa puhdistamista. Tiivistämiseen käytetään M1 tai M2 luokiteltuja tiivisteaineita tai emissioiltaan alhaisiksi todettuja aineita.

η = (Ptuloilma-Pulkoilma)/(Ppoistoilma-Pulkoilma)

Lämmöntalteenotto lämpöpumpulla


Lämpöpumpulla toimiva LTO-järjestelmä sisältää kompressorin, paisuntaventtiilin sekä poistoilmavirrassa sijaitsevan höyrystimen ja lämmönluovutuskohteessa sijaitsevan lauhduttimen. Lauhduttimen avulla tuloilmaa voidaan lämmittää tai siirtää lämpö vesivaraajaan, jolla lämmitetään mm. lämmintä käyttövettä. Lämpöpumpun avulla vesi saadaan lämmitettyä yli 50 asteiseksi. Poistoilman lämpötila on mahdollista jäähdyttää ulkoilman lämpötilaa alhaisemmaksi. Näin hyötysuhteeksi saadaan jopa yli 100% ulkoilman lämpötilaan verrattuna. Laite pyyhitään tai harjataan kevyesti karkeammista epäpuhtauksista. Kennosuodatin puhdistetaan desinfioivalla aineella laitevalmistajan
ohjeiden mukaan.