top of page

Asentaminen

Ennen asennustöiden aloittamista on tärkeää varmistaa tilan riittävyys asennuspaikalla, valmius laitteiden asennukseen ja vaatimukset työn toteuttamiselle. Näin varmistetaan työn sujuvuus ja voidaan ennaltaehkäistä hyvinvointia heikentäviä tekijöitä. Työolosuhteet selvitetään ajoissa ennen työn aloittamista. Kukin toimija seuraa aktiivisesti asennustilojen valmistumista ja suojaamista. Työmaan melu-, pöly-, kosteus- ja asbestiolosuhteet on tarkistettava ajoissa, jotta olosuhteet ovat työturvallisuusmääräysten mukaiset ja mahdollistavat työn suorittamisen.

Asennus tehdään hyviä työmenetelmiä, laitteiden valmistajien ohjeita ja työn tilaajan määräyksiä tai ohjeita noudattaen. Kunkin työvaiheen toteuttaa työn vaativuuden edellyttämän ammattitaidon omaavat asentajat.

 

Työnjohdolla on oltava rakennusvalvontaviranomaisten edellyttämä hankkeen vaativuusluokitusta vastaava kelpoisuus. Työnjohdon velvollisuus on huolehtia tarkastusasiakirjan päivittämisestä. Työmaalla säilytetään ajantasaisia työpiirustuksia ja suunnitelmia.

 

LVI-tuotteiden asennus-, puhdistus- ja käyttöönotto-ohjeiden on oltava työmaalla ennen kyseisten tuotteiden asennustöiden aloittamista.

Ilmanvaihtokanavisto

Kanavistoa asentaessa on huolehdittava, että putkistoon tulee riittävästi puhdistusluukkuja, joiden kautta myös tarkistetaan kanaviston likaantuminen. Kanaviston luukkuja suunniteltaessa ja asennettaessa on huomioitava aukoille pääsyn helppous, luukkujen avautuvuus ja puhdistusvälit. Kanavat on puhdistettava säännöllisin väliajoin. Kanaviston puhdistusväli riippuu käyttötarkoituksesta. 

 

Työmailla ilmanvaihtolaitteet suojataan pölyltä ja kanavat varustetaan tulpilla. Ennen luovutusta tarkistetaan kanaviston puhtaustaso ja suoritetaan järjestelmän koekäyttö, joka kannattaa tehdä vasta loppusiivouksen jälkeen. 

 

Ilmanvaihtolaitteen tulopuolelle asennetaan suodatin, jonka erotusaste vastaa vähintään luokkaa F7/EU7 ja suositellaan varustettavan vähintään EU3-luokan esisuodattimella.

bottom of page