top of page

Puhdistaminen ja huolto

Toimiva ilmanvaihto vaatii säännöllistä huoltoa ja puhdistusta. Ilmanvaihtojärjestelmä kerää ilmasta kosteutta, pölyä ja orgaanisia hiukkasia. Suodattimet on pestävä ja vaihdettava säännöllisesti. Yleisesti riittää, että suodattimet vaihdetaan kaksi kertaa vuodessa ja tuuletuskalusteet, kuten venttiilit puhdistetaan kerran vuodessa. Ammattikeittiöiden rasvasuodattimet puhdistetaan päivittäin parhaan tehon ja paloturvallisuuden takaamiseksi. Ilmanvaihtolaitteiden ja –kanavien puhdistamista ohjaa Sisäministeriön asetus 802/2001, josta alla
oleva lista on koostettu.

Vuosittain on puhdistettava:
— Ammattimaisten ruoanvalmistuspaikkojen ilmanvaihtokanavat ja –laitteistot.
— Puusepäntehtaan ja liikkeen, ruiskumaalaamon, tekstiilitehtaan, pesulan, leipomon ja savustamon ilmanvaihtojärjestelmät.
— Ilmanvaihtokanavat ja laitteistot sellaisessa teollisuus ja muussa tilassa, jossa ilmanvaihtokanaviin kertyy herkästi paloa levittäviä aineita.
— Ilmanvaihtokanavat ja –laitteistot huonetilassa, jossa valmistetaan teollisesti tai käytetään teknisesti palavaa
nestettä.

Aistinvaraiset tarkastukset

Aistinvaraiset tarkastukset ovat yleisimmin käytetty valvontamenetelmä: koskettaminen, kuunteleminen, katseleminen, haistaminen ja mittarien lukemien tarkastus. Näitä menetelmiä suositellaan käytettävän aktiivisesti, jotta poikkeamat ja muutokset voidaan havaita ja ratkaista mahdollisimman nopeasti. Säädökset ja pienet korjaukset tehdään tarkastuksien yhteydessä. Tarkistetaan säännöllisesti mm. laakerit, venttiilit, värähtelyt, kannakoinnit, puhtaus, lämpötila, öljynvirtaus ja paine.

Hiukkassuodatin

Milloin suodatin on vaihdettava?

Hyvänä yleisohjeena voidaan pitää suodattimen vaihtoa silloin, kun paine-ero on noussut kaksinkertaiseksi puhtaaseen suodattimeen verrattuna. Laitevalmistajan vaihtoraja voidaan tarkistaa valmistajan omista mitoituksista. Hiukkassuodattimen vaihtoa ohjaa myös huonetilojen suunniteltujen painesuhteiden säilyttäminen, energiatalous sekä hygienia.

Suodattimet tulee vaihtaa vähintään
kaksi kertaa vuodessa!

Hiukkassuodattimen vaihto-ohje

 1. Pysäytä iv-kone käyttökytkimestä ja turvakytkimestä

 2. Avaa huoltoluukku, vasta kun laite on pysähtynyt.

 3. Ota vanhat suodattimet pois ja laita ne jätepussiin. Varo suodattimien pölyttämistä.

 4. Puhdista suodatinkammio; imuroi tai pese. (Muista kuivaus)

 5. Tarkista suodatinkehysten ja tiivisteiden kunto.

 6. Asenna uudet suodattimet. Tarkista, että suodattimet tulevat oikein ja tiiviisti paikoilleen.

 7. Laita huoltoluukku paikalleen.

 8. Tarkista, että suodattimen paine-eromittari näyttää nollaa ja kalibroi mittari tarvittaessa.

 9. Käynnistä laite ja tarkista, että paine-eromittari näyttää puhtaan suodattimen arvoa. Virheellinen mittari on huollettava!

 10. Tarkista mittarin suodattimen alku- ja loppupainehäviöt sekä paine-erokytkimen hälytysraja.

 11. Poista vanhat suodattimet ja pakkausjätteet konehuoneesta asianmukaisesti. Huomioi käytettyyn suodattimeen kertyneet epäpuhtaudet!

Muista käyttää hengityssuojainta,
kun vaihdat hiukkassuodattimia!

Hiukkassuodatin

Puhtauden tarkastus

 

Ilmanvaihtokanaviston puhtauden tarkastus toistetaan vähintään viidestä eri kohdasta. Mikäli kanaviston pituus on yli 1000 metriä, tarkastuspisteiden määrää kasvatetaan aina yhdellä jokaista alkavaa 200 metriä kohti. Kanavien puhtaus arvioidaan vertaamalla pölykertymää alla olevan taulukon mukaan. Tarkastusten yhteydessä arvioidaan myös kanavien ulkopintojen puhdistustarve.

puhtaus-kuvat.jpg
puhtausluokat.jpg

Puhtausluokat

Huolto

Omakotitalojen ilmanvaihdon puhdistukselle on asetettu suositukset. Omakotitalojen poistoilmajärjestelmä suositellaan puhdistettavaksi viiden vuoden välein ja tuloilma 10 vuoden välein. Koneellista tulo- ja poistoilmaa hyödyntävälle järjestelmälle ei ole asetettu suosituksia. Annetut suositukset on tarkoitettu ohjaamaan puhdistusta, mutta lian kertymiseen vaikuttaa monta tekijää, jonka vuoksi tarkkojen määräysten antaminen on vaikeaa. Pieni talo, jossa asuu useita ihmisiä, kerryttää nopeasti likaa ja hiukkasia ilmanvaihtokanavistoon, kun
taas suuressa omakotitalossa yksinasuva henkilö voi tuottaa vähemmän epäpuhtauksia. Ilmanvaihtokanaviston puhdistus voi olla tarpeen tehdä jopa vuosittain.

Hihnan kiristäminen


Hihna kiristetään asennuksen yhteydessä ja tulee tarvittaessa tarkistaa. Hihnan kiristys on joko laskettava tai mitattava. Voima-/taipumamenetelmässä käytetään hihnatyypin omia taulukoita, jotta annetut tensioarvot ovat varmasti hihna tyypeille sopivia. Tarkista valmistajan sivuilta hihnan oma taulukko. Mittaamiseen käytetään tensiometriä. Nyrkkisääntö: Hihnan painauma määritellään hihnajänteen pituudesta 1mm/100mm. Esim. Hihnajänteen ollessa 550mm tulee painaumaksi 5,5mm.

Hihnan tarkistus ja vianetsintä suurissa laitteissa


Tarkasta strobovalolla hihnat ja hihnapyörät. Muuta valon värähtelytaajuutta suuremmaksi/pienemmäksi kuin akselin kierrosnopeus ja tarkkaile näkyykö säteittäistä heittoa. Säteis- tai yhdensuuntaisuusvirhe hihnapyörillä saa hihnan nousemaan hihnapyörillä, tämä kuluttaa hihnaa ja hihnapyöriä.

 

Pienennä valon värähtelytaajuutta hitaasti ja tarkkaile esiintyykö hihnassa ruoskimisefektiä tai vetopuolella liukumista. Nämä voivat aiheutua väärästä hihnan kireydestä, resonanssista tai liian pitkästä akselivälistä.

 

Laske valon värähtelytaajuus hihnan pyörimisnopeudelle. Katso näkyykö hihnassa kulumaa tai merkkejä muista vaurioista. Ryhmäkiilahihnoissa katsotaan liikkuvatko hihnat samaa tahtia toisiinsa nähden. Piirrä viiva hihnojen selkään, jotta voit todentaa mahdolliset poikkeamat nopeudessa.

Kirjaa ylös virtamittarin lukemat ja prosessitiedot, jotta näitä voidaan verrata huollon jälkeisiin lukemiin. Katkaise laitteesta virta ja seuraa tapahtuuko värähtelytasossa tai –äänessä välitöntä muutosta pyörimisnopeuden laskiessa. Mittaa hihnan lämpötila (kosketukseton lämpömittari). Onko lämpötila yli 60 °C?

bottom of page